SPEE coaching en Training Privacybeleid

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden, vraag ik gegevens en ik leg die vast. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG, van kracht. Met deze wet voor alle Europese landen wordt beschreven hoe een bedrijf met privé gegevens om moet gaan. Hieronder licht ik toe hoe ik aan deze wet voldoe.

Wanneer verzamel ik persoonsgegevens?

De wet AVG geeft aan op basis van welke rechtmatige redenen ik jouw gegevens mag vastleggen, verwerken en inzetten en dat ik hiervoor jouw toestemming nodig heb. Ik gebruik de gegevens om aan afspraken uit de offerte te kunnen voldoen, je een goede dienstverlening te leveren en waar nodig te communiceren over informatie en activiteiten van mijn bedrijf.

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het verzorgen van trainingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Analyseren en rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Benchmarking;
 • Facturering en innen van nota’s;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

 • Naam en adresgegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de offerte, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het voeren van een administratie voor de Belastingdienst. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat hier gerechtvaardigde belangen bij zijn:

 • Zo efficiënt mogelijk mijn diensten verlenen en deze waar nodig en mogelijk verbeteren;
 • Mijn financiën beheren;
 • Beveiliging en beheer van de systemen die ik gebruik;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Wanneer verstrek ik gegevens aan anderen?

Voor een goede dienstverlening kan het nodig zijn om persoonsgegevens uit te wisselen. Denk aan het inzetten van externe testen, IT-leveranciers die mijn website beheren en de systemen die ik gebruik of andere ingeschakelde ZZP’ers zoals mijn boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Tot slot kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer ik gebruik maak van Google Analytics, LinkedIn, sms of app in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd of in een persoonlijke toestemming met jou overeen ben gekomen. Voor de Belastingdienst moet ik jouw dossier 7 jaar bewaren.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kan je het cookiebeleid raadplegen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Je kunt verzoeken om gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kan je verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Voel je vrij om hierover met mij te overleggen! Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar: priscilla@speecoaching-training.nl

Vanuit de wet AVG vraag ik om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat je op op de kopie jouw BSN én pasfoto onleesbaar maakt voor jouw privacy. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan gerust aan mij weten en samen komen we tot een goede oplossing. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van de privacyverklaring vind je op de website

Door wettelijke ontwikkelingen of ontwikkelingen in mijn bedrijf kan de privacyverklaring aangepast worden. Als je bij mij een traject volgt, bespreken we deze veranderingen mondeling. Nadat het traject is afgelopen, kan je nieuwe versies op de website vinden.

Mail of bel me gerust als je vragen over mijn privacybeleid hebt. Samen zorgen we voor een gerust gevoel over jouw privacy.